Cubert School

Cubert School

Staff

  Miss K. Brown                                       Headteacher                                                                    Mrs H. Augarde-Thomas                    Asst. Head Teacher                                                       Mrs H. Greenaway                                Asst. Head Teacher  


Mrs S. Hardwick                                   EYFS Teacher Owls Class                                            Mrs H. Augarde-Thomas                    EYFS Teacher Owls Class 
Mr J. Fulker                                           Teacher - Yr 1 Pipits Class                     

Mrs H. Greenaway.                              Teacher - Yr 2 Skylarks Class (Asst. Head Teacher)   Mrs N. Adams                                      Teacher - Yr 2 Skylarks Class (Maternity Cover)
Mrs N. Austin                                       Teacher - Yr 3 Lapwings Class                                   
Miss Sophie Campbell                        Teacher - Yr 3 Lapwings Class
Mr T. Hyde                                            Teacher - Yr 4 Swallows Class
Mrs L. Johns                                         Teachers -Yr 5 Puffins Class
Mr S. Simmons                                     Teacher - Yr 6 Curlews Class

Mrs D. Wilcox                                      Asst. SENCO 
Mrs M. Batson                                     Teaching Assistant - 1:1 Skylarks

Miss L. Blacher                                    Teaching Assistant - Curlews                                      
Mrs S. Byrne                                        Higher Level Teaching Assistant - Owls, PPA

Ms K-J. Carpenter                              Teaching Assistant - Pipits

Miss L. Clemow                                   Teaching Assistant- Swallows
Mrs N. Dickinson                                Teaching Assistant - Lapwings                                         

Mr D Endean                                       Teaching Assistant - Puffins
Miss S. Grant-Crookston                  Teaching Assistant - Skylarks


Mrs L. Ham                                         Higher Level Teaching Assistant Owls, Pipits,                                                                                 Lapwings PPA   ,SEN - Nurture, Intervention, CKC     

Miss A. Hickie                                     Higher Level Teaching Assistant - Owls                      
Miss C. Hicks                                       Teaching Assistant - Skylarks

Mrs E. Manley                                     Higher Level Teaching Assistant- PPA cover            
 

Mrs C. Robinson                                  School Secretary
Mrs K. Sjoholm - Jones                     Finance Secretary
                         
Mrs J. Wall                                          CKC Manager

Mr S. Kelly                                           Caretaker