Cubert School

Cubert School

Staff

Miss K. Brown                                       Headteacher
Mrs H. Augarde-Thomas                    Asst. Head Teacher - EYFS Owls Class
Mrs S. Hardwick                                   Owls Class
Mr J. Fulker                                           Teacher - Yr 1 Pipits Class                     

Miss H. Greenfield                               Teacher - Yr 2 Skylarks Class   
Miss S. Campbell                                  Teacher - Yr 3 Lapwings Class
Mr T. Hyde                                            Teacher - Yr 4 Swallows Class
Mrs L. Johns & Mrs S. Cairns            Teacher - Yr 5 Puffins Class
Mr S. Simmons                                     Teacher - Yr 6 Curlews Class

Mrs D. Ambridge                                 Asst. SENCO 
Miss J-L. Ball                                       Teaching Assistant - Curlews Class, CKC
Mrs M. Batson                                     Teaching Assistant - Owls, Pipits
Mrs F. Boyle                                         School Secretary
Mrs S. Byrne                                        Higher Level Teaching Assistant - Owls, PPA
Ms K-J. Carpenter                              Teaching Assistant - Owls, Pipits and Lapwings
Mrs I. Daniells                                     SEN 1:1 Teaching Assistant
Mrs N. Dickinson                              Teaching Assistant - Lapwings                                          Mr D Endean                                       Teaching Assistant - Swallows

Mrs M. Gordon                                   Higher Level Teaching Assistant - Skylarks,                                                                                    Lapwings, Puffins 
Miss S. Grant-Crookston                   Teaching Assistant - Pipits, Puffins, 
Mrs L. Ham                                         SEN Teaching Assistant - Nurture, intervention, CKC  Miss C. Hicks                                       Teaching Assistant - Pipits
Mrs E. Manley                                     Higher Level Teaching Assistant- PPA cover            
Miss C Penna                                       Office Admin and Teaching Assistant -  Owls, Skylarks
Mrs K. Sjoholm - Jones                     Finance Secretary
Miss L. Sutherland                             Teaching Assistant - 1:1
Mrs J. Wall                                          CKC Manager, Teaching Assistant, Puffins
Mrs L. Wells                                        Higher Level Teaching Assistant - Puffins and PPA 

Mr A. Wright                                       Caretaker