Cubert School

Cubert School

Staff

Miss K. Brown                                       Headteacher
Mrs H. Augarde-Thomas                    Asst. Head Teacher - EYFS Teacher Owls Class


Mrs S. Hardwick                                   EYFS Teacher Owls Class                                            Mrs N. Austin                                        EYFS Teacher Owls Class (Maternity cover)


Mr J. Fulker                                           Teacher - Yr 1 Pipits Class                     

Miss H. Greenfield                               Teacher - Yr 2 Skylarks Class   
Miss S. Campbell                                  Teacher - Yr 3 Lapwings Class
Mr T. Hyde                                            Teacher - Yr 4 Swallows Class
Mrs L. Johns & Mrs S. Cairns            Teachers - Yr 5 Puffins Class
Mr S. Simmons                                     Teacher - Yr 6 Curlews Class

Mrs D. Wilcox                                      Asst. SENCO 
Mrs M. Batson                                     Teaching Assistant - Pipits
Mrs F. Boyle                                         School Secretary
Mrs S. Byrne                                        Higher Level Teaching Assistant - Owls, PPA
Ms K-J. Carpenter                              Teaching Assistant - Pipits
Mrs I. Daniells                                     SEN 1:1 Teaching Assistant
Mrs N. Dickinson                              Teaching Assistant - Lapwings                                          Mr D Endean                                       Teaching Assistant - Swallows

Mrs M. Gordon                                   Higher Level Teaching Assistant - Lapwings
Miss S. Grant-Crookston                  Teaching Assistant - Skylarks
Mrs L. Ham                                         Higher Level Teaching Assistant Owls, Pipits PPA ,                                                                       SEN - Nurture, Intervention, CKC                                      
Miss C. Hicks                                       Teaching Assistant - Skylarks

Mrs E. Manley                                     Higher Level Teaching Assistant- PPA cover            
Miss C Penna                                       Teaching Assistant -  Owls, Office Admin
Mrs K. Sjoholm - Jones                     Finance Secretary
Miss L. Sutherland                             Teaching Assistant - 1:1
Mrs J. Wall                                          CKC Manager
Mrs L. Wells                                        Higher Level Teaching Assistant - Puffins 

Mr A. Wright                                       Caretaker