Cubert School

Cubert School

Staff

Miss K. Brown                                       Headteacher
Mrs H. Augarde-Thomas                    Asst. Head Teacher - EYFS Owls Class
Mr J. Fulker                                           Teacher - Yr 1 Pipits Class                     

Miss H. Greenfield                               Teacher - Yr 2 Skylarks Class   
Miss S. Campbell                                  Teacher - Yr 3 Lapwings Class
Mr T. Hyde                                            Teacher - Yr 4 Swallows Class
Mrs L. Johns & Mrs S. Cairns            Teacher - Yr 5 Puffins Class
Mr S. Simmons                                     Teacher - Yr 6 Curlews Class

Mrs D. Ambridge                                  Asst. SENCO. CKC 
Miss J-L. Ball                                        Teaching Assistant , Puffins Class, CKC
Mrs F. Boyle                                          School Secretary
Mrs S. Byrne                                         Higher Level Teaching Assistant - Owls
Miss L. Calvesbert                               SEN Teaching Assistant - Pipits 
Ms K-J. Carpenter                               SEN Teaching Assistant - Swallows
Mrs N. Dickinson                                 Teaching Assistant - Lapwings, CKC
Miss H. Exley                                        Apprentice Teaching Assistant
Mrs M. Gordon                                     Teaching Assistant - Skylarks
Miss C. Hicks                                        Teaching Assistant - Pipits 
Mrs L. Ham                                           SEN Teaching Assistant - Owls, CKC
Mrs J. Jefferis                                       Teaching Assistant - Skylarks
Mrs L. Jenkin                                        Higher Level Teaching Assistant - Curlews

Miss C. Kent                                          Apprentice Teaching Assistant - Owls 
Mrs E. Manley                                      Higher Level Teaching Assistant- PPA cover
Mr D Endean                                        Teaching Assistant - Swallows           
Mrs E. Parker                                        Teaching Assistant - Pipits
Mrs C. Rowling                                     Receptionist
Mrs K. Sjoholm - Jones                      Finance Secretary
Mrs D. Spencer                                    Teaching Assistant - Curlews
Mrs J. Wall                                           CKC Manager
Mrs L. Wells                                         Higher Level Teaching Assistant - Puffins
Mr A. Wright                                        Caretaker