Cubert School

Cubert School

Staff

Miss K. Brown                                       Headteacher
Mrs H. Augarde-Thomas                    Asst. Head Teacher - EYFS Owls Class
Miss H. Greenfield                               Teacher - Yr 1 Pipits Class                     

Ms T. Wood                                           Teacher - Yr 2 Skylarks Class   
Miss S. Brown                                       Teacher - Yr 3 Lapwings Class
Mrs S. Byham                                        Teacher - Yr 4 Swallows Class
Miss S. Campbell                                  Teacher - Yr 5 Puffins Class
Mr S. Simmons                                     Teacher - Yr 6 Curlews Class
Mrs L. Johns                                          Teacher 

Mrs D. Ambridge                                  Asst. SENCO. CKC 
Miss J-L. Ball                                        Teaching Assistant , Swallows, CKC
Mrs F. Boyle                                          School Secretary
Mrs S. Byrne                                         Higher Level Teaching Assistant - Owls
Miss L. Calvesbert                               SEN Teaching Assistant - Owls 
Ms K-J. Carpenter                               SEN Teaching Assistant - Puffins
Mr A. Curtis                                          SEN Teaching Assistant - Pipits
Mrs S. Dearlove                                    SEN Teaching Assistant - Lapwings, CKC
Mrs N. Dickinson                                 Teaching Assistant - Lapwings, CKC
Miss H. Exley                                        Apprentice Teaching Assistant
Miss C. Hicks                                        Teaching Assistant - Pipits
Mrs L. Ham                                           Teaching Assistant - Owls, CKC
Mrs J. Jefferis                                       Teaching Assistant - Skylarks
Mrs L. Jenkin                                        Higher Level Teaching Assistant - Curlews
Miss C. Kent                                          Apprentice Teaching Assistant - Owls 
Mrs J. Loughran-Bunt                        Teaching Assistant, Owls
Mrs E. Manley                                  Higher Level Teaching Assistant- PPA cover                Mrs H. O'Dwyer                                   Teaching Assistant - Owls, CKC

Mrs C. Rowling                                     Receptionist
Mrs K. Sjoholm - Jones                      Finance Secretary
Mrs D. Spencer                                    Teaching Assistant - Curlews
Mrs J. Wall                                           CKC Manager
Mrs L. Wells                                         Higher Level Teaching Assistant - Puffins
Mrs L-M Wakefield                             Teaching Assistant - Swallows, CKC
Mr A. Wright                                        Caretaker